Reservatżśćąźion

Polityka prywatności

 

Zasady prywatności

 

I .Ciasteczka

Co to są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi(tekstowymi stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej witryny lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin.

W jakim celu zbieramy pliki cookies na naszej stronie?

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej www.altera.pl. Gromadzimy i wykorzystujemy je wyłącznie w celach statystycznych.

Czy mogę wyłączyć zbieranie cookies?

Tak. Mogą to Państwo uczynić w każdej chwili. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową.

Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje obsługę  plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie plików cookies przez naszą stronę internetową.

 

II. Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

1. Spółka - Altera Sp. z o.o. z siedzibą w Warce przy ul. Łąkowej 1, 05-660 Warka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093759, posiadająca nr NIP: 1230920733, o kapitale zakładowym w wysokości 790.000,00 zł.

2. Strona internetowa www.altera.pl została stworzona w celach promowania działalności Spółki i nie stanowi źródła gromadzenia lub miejsca przetwarzania danych osobowych. Niniejsze informacje zostały przedstawione wyłącznie w celu zwiększenia przejrzystości przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

3. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie obiektami hotelowymi oraz rekreacyjnymi, w tym w szczególności obiektem Hotel Sielanka nad Pilicą zlokalizowanym w Warce pod Warszawą. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych m.in. osób fizycznych będących klientami Spółki oraz osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Spółki oświadcza, że podejmuje najdalej idące kroki aby przetwarzane przez Spółkę dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2016r.poz.922), dalej „Ustawa”, oraz aktów wykonawczych do Ustawy, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.z2004r.Nr100,poz.1024). Podejmujemy także bieżące działania mające na celu dostosowanie zasad przetwarzania oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa podmiotu danych

1. Na podstawie art.32 ust. 1 Ustawy, każdej osobie przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1) uzyskania informacji, czy taki zbiór istnieje;

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Spółka jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art.23 ust.1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art.23 ust.1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

2. W przypadku chęci skorzystania z powyższych uprawnień, należy każdorazowo skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@altera.pl, bądź pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

Postanowienia końcowe

Na stronie internetowej www.aletra.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Spółkę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 

 

Altera Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w zarządzaniu obiektami hotelowymi i rekreacyjnymi. Spółka działa na polskim rynku od 2000 roku.

©2018 Altera Sp. z o.o.